Avís legal i Política de Privacitat


El titular d'aquest lloc web és Centre Clínic Veterinari SCP, amb CIF. J61149209, amb domicili a l'Av. Jaume Recoder 41, 08301 Mataró. Telèfon de contacte: 937 902 603 i Email info@cvsantamarta.com

L'accés al Site és gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de Centre Clínic Veterinari SCP. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.


1. Ús i tractament de dades de caràcter personal Clínica Veterinària Santa Marta l'informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través del lloc web, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades en els fitxers titularitat de Centre Veterinari Clínic SCP, les dades consten a l'encapçalament. Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués formalitzar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de Centre Veterinari Clínic SCP, a través de qualsevol mitjà, fins i tot l'electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de Centre Veterinari Clínic SCP. Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Clínica Veterinària Santa Marta pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti. El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l'adreça de Clínica Veterinària Santa Marta o mitjançant el correu electrònic info@cvsantamarta.com. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a Clínica Veterinària Santa Marta podran exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers de Centre Veterinari Clínic SCP. Atès el caràcter confidencial de la informació, Vostè podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent. L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Centre Veterinari Clínic SCP a l'adreça indicada a l'inici o a l'adreça de correu electrònic info@cvsantamarta.com

3. Mesures de seguretat Centre Veterinari Clínic SCP l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que Clínica Veterinària Santa Marta no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari.

4. Menors d'edat En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. Centre Veterinari Clínic SCP sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor. Centre Veterinari Clínic SCP no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer Centre Veterinari Clínic SCP aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

5. Modificació de la política de privacitat Centre Veterinari Clínic SCP es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.

6. Legislació aplicable Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya. 

Trucar
whatsapp